اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ گردید

اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ گردید ساسان گستر: اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی از جانب معاون اول رییس جمهور در روزنامه رسمی كشور ابلاغ گردید.


به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، این اساسنامه به شرح زیسر در روزنامه رسمی كشور انتشار یافته است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستری
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۸۵۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون بیمه الزامی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب كرد:
اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده۱ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی كه از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می شود، نهاد عمومی غیردولتی است كه با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل برپایه مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیردولتی و احكام مربوط در قانون بیمه الزامی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه كه از این پس «قانون» نامیده می شود، اداره می گردد.
ماده۲ـ مبحث فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث می باشد كه به یكی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، كسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی بیمه گر مبحث ماده (۲۲) قانون، یا به صورت كلی خسارت های بدنی كه خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.
تبصره ـ هرگونه افزایش یا كاهش مصادیق تعهدات و تكالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.
ماده۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود می باشد.
ماده۴ـ مركز اصلی صندوق، تهران است و در صورت ضرورت با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراكز استان ها شعبه تولید یا نمایندگی اعطا كند.
ماده۵ ـ اركان صندوق عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت نظارت
پ ـ مدیر صندوق
ت ـ حسابرس
ماده۶ ـ مجمع عمومی صندوق متشكل از اعضای زیر است:
الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)
ب ـ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
پ ـ وزیر دادگستری
ت ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
ث ـ رییس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ دادستان كل كشور (بدون حق رأی)
تبصره۱ـ یكی از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد كمیسیون مذكور و تصویب مجلس شورای اسلامی بعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شركت می كند.
تبصره۲ـ مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
تبصره۳ـ مجمع عمومی صندوق حداقل یك بار در سال تشكیل می گردد و مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده هم به تقاضای هر یك از اعضا با دعوت رییس مجمع تشكیل می گردد.
تبصره۴ـ دعوت از اعضای مجمع عمومی توسط رییس مجمع و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد كه در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشكیل جلسه درج می گردد. دعوت­نامه باید حداقل ده روز پیش از زمان جلسه، ارسال شود.
تبصره۵ ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضای صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اكثریت آرای اعضای حاضر صاحب رأی معتبر است. مصوبات و تصمیمات مجمع توسط رییس مجمع ابلاغ می گردد.
ماده۷ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف ـ تعیین سیاست ها و خط مشی كلی صندوق.
ب ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
پ ـ رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مدیر صندوق بعد از تأیید هیأت نظارت راجع به عملكرد و صورت های مالی صندوق و هم استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق.
ت ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه صندوق و هم تصویب متمم و اصلاحیه بودجه.
ث ـ تصویب تشكیلات كلان صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد تولید یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراكز استان ها در صورت ضرورت.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غیرقابل وصول صندوق.
ح ـ تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت.
خ ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری، استرداد دعاوی و صلح و ارجاع به دادرسی در مورد پرونده های غیر در رابطه با وظایف ذاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
دـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش اموال غیر منقول صندوق.
ذـ تصویب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای مبحث بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) قانون.
رـ نصب و عزل مدیر صندوق مطابق بند (ت) ماده (۲۸) قانون.
زـ تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای هیأت نظارت و حقوق و مزایای مدیر صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ژـ تعیین حسابرس و میزان حق الزحمه وی.
س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد هیأت نظارت و ارائه آن برای تصویب هیأت وزیران.
ش ـ پیشنهاد آیین نامه نحوه بازیافت خسارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب و عنداللزوم پیشنهاد اصلاح آن.
ص ـ اتخاذ تصمیم درمورد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل هایی كه به باعث قانون و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد.
ماده۸ ـ هیأت نظارت صندوق متشكل از اعضای زیر است كه از بین افراد دارای حداقل مدرك كارشناسی و هم حداقل (۵) سال سابقه فعالیت در زمینه امور بیمه، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریت از كاركنان شاغل در دستگاه ذی ربط و سازمان های تابعه، تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد و هم تغییر آنها در طول دوره چهار ساله توسط دستگاه ذی ربط بلامانع است:
الف ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی
ب ـ نماینده وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
پ ـ نماینده وزیر دادگستری
ت ـ نماینده بیمه مركزی
ث ـ نماینده دادستان كل كشور (بدون حق رأی)
ج ـ نماینده اتحادیه (سندیكای) بیمه گران ایران
تبصره۱ـ اعضـای هیـأت نظارت غیر از مدیر صنـدوق به صورت غیر موظف خواهند بود.
تبصره۲ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است كه دبیر هیأت نظارت هم خواهد بود.
تبصره۳ـ مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند، بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شركت می كند.
تبصره۴ـ دعوت از اعضای هیأت نظارت توسط مدیر صندوق (دبیر هیأت نظارت) و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد كه در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشكیل جلسه درج می گردد.
تبصره۵ ـ جلسات هیأت نظارت حداقل هر ماه یكبار تشكیل می گردد و با حضور چهار نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی از حاضرین دارای حق رأی معتبر است.
ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب ـ بررسی و تأیید گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و سایر صورت های مالی صندوق برای ارائه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومی.
پ ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه آن و ارائه به مجمع عمومی.
ت ـ بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد نیاز صندوق برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
ث ـ بررسی و تأیید تشكیلات تفصیلی صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج ـ ارائه گزارش عملكرد در مورد مبالغ بازیافتی مبحث بند (پ) ماده (۲۴) قانون به مجمع عمومی هر سه ماه یكبار.
چ ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر صندوق راجع به خرید و فروش اموال غیرمنقول و ارائه گزارش به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ح ـ تهیه آیین نامه نحوه و میزان بازیافت خسارات پرداخت شده و ارائه آن به مجمع عمومی.
خ ـ بررسی و تأیید تولید یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراكز استان ها در صورت لزوم، جهت تصویب مجمع عمومی.
د ـ بررسی و تصویب تركیب پرتفوی (سبد) سرمایه گذاری برای موجودی نقد مازاد صندوق (خرید اوراق بهادار بدون خطر و سپرده گذاری نزد بانك های دولتی) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف های مجاز مصوب به تفكیك در بانك های دولتی و ابزارهای مورد استفاده.
ذ ـ پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ر ـ بررسی و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
ماده۱۰ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رییس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حكم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یك دوره بلامانع است.
ماده۱۱ـ مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و دارای اختیارات لازم برای اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت نظارت می‏باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر قانون، این اساسنامه و بودجه مصوب.
ب ـ تهیه ترازنامه و صورت های مالی و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالی و ارائه آن به هیأت نظارت و حسابرس.
پ ـ تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و هم عنداللزوم تهیه اصلاحیه و متمم بودجه و ارائه آن به هیأت نظارت.
ت ـ پیشنهاد تولید یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراكز استان ها و ارائه آن به هیأت نظارت.
ث ـ به كارگیری كاركنان مورد نیاز صندوق، تعیین سمت و برنامه ریزی برای آموزش آنها در صورت ضرورت بر مبنای آیین نامه استخدامی صندوق.
ج ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، مراجع قضایی و غیر قضایی و دستگاه های دولتی و غیر دولتی با حق توكیل و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
چ ـ پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در مورد پرونده های غیر در رابطه با وظایف ذاتی صندوق به هیأت نظارت.
ح ـ ارائه گزارش و پیشنهادهای لازم در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غیرقابل وصول به هیأت نظارت.
خ ـ تهیه و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط جهت ارائه به هیأت نظارت.
د ـ ارائه پیشنهاد در مورد خرید و فروش اموال غیرمنقول به هیأت نظارت.
ذ ـ پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای صندوق.
ر ـ تصمیم گیری برای خرید اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوی (سبد) و مصوبات هیأت نظارت.
ز ـ سپرده گذاری موجودی نقد مازاد صندوق نزد بانك های دولتی در چارچوب تركیب پرتفوی (سبد) مصوب هیأت نظارت.
ژ ـ افتتاح و بستن حساب های جاری صندوق نزد هر یك از بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
س ـ پیشنهاد تشكیلات تفصیلی صندوق به هیأت نظارت جهت تأیید با رعایت قوانین مربوط.
ش ـ نصب و عزل معاونین و مدیران صندوق در چارچوب آیین نامه استخدامی صندوق.
ص ـ تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای ارائه به هیأت نظارت.
ض ـ انجام كلیه وظایف و اقدامات مربوط به دبیری مجمع عمومی و هیأت نظارت.
ط ـ ارائه گزارش درمورد مبالغ بازیافتی مبحث بند (پ) ماده (۲۴) قانون به هیأت نظارت و مجمع عمومی هر سه ماه یكبار.
ظ ـ ارجاع پرونده های مورد اختلاف صندوق و شركت های بیمه ای به هیأت مبحث ماده (۲۹) قانون.
تبصره۱ـ اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چك ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیر صندوق و یك نفر از مدیران صندوق به انتخاب هیأت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره۲ ـ مدیر صندوق می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را به هر یك از معاونین، مدیران و كاركنان صندوق تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت مدیر صندوق نخواهد بود.
تبصره۳ـ مدیر صندوق می تواند با تأیید هیأت نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و كارشناسی صندوق را كه قابلیت واگذاری دارند با استفاده از انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
ماده۱۲ـ مجمع عمومی از میان سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی كشور را بعنوان حسابرس مستقل كه دارای وظایف و اختیارات بازرس قانونی خواهد بود، برای مدت یك سال انتخاب می كند.
ماده۱۳ـ حسابرس می تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی كار صندوق شود.
ماده۱۴ـ حسابرس درباره صحت صورت های مالی كه مدیر صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كند و همینطور درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه هیأت نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعی به مجمع عمومی تسلیم می كند.
ماده۱۵ـ مدیر صندوق گزارش عملكرد سالانه و همینطور ترازنامه و سایر صورت های مالی صندوق را حداقل (۳۰) روز پیش از تشكیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اظهارنظر به حسابرس تسلیم خواهد نمود. گزارش حسابرس حداقل (۱۰) روز پیش از تشكیل مجمع عمومی سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می گیرد.
تبصره ـ مجمع عمومی عادی موظف است حداكثر ظرف چهار ماه بعد از آخر سال مالی گزارش مذكور را رسیدگی نماید.
ماده۱۶ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در انتها اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
ماده۱۷ـ صندوق موظف است حساب های منابع، مصارف، دارایی و بدهی خویش را به تفكیك ثبت و نگهداری كرده و هر شش ماه یكبار گزارش عملكرد خویش را برای اعضای مجمع عمومی و كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده۱۸ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا آخر آذر ماه هر سال به مجمع عمومی تقدیم كنند و مجمع عمومی موظف است تا نیمه اسفند ماه، آن را تصویب نماید.
ماده۱۹ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد (۸%) از حق بیمه الزامی مبحث قانون بر اساس نرخ نامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداكثر یك سال حق بیمه الزامی كه از دارندگان وسیله نقلیه ای كه از انجام بیمه مبحث قانون خودداری كنند وصول می شود، با رعایت دستورالعمل مربوط.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی كه صندوق بعد از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دریافت می كند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) قانون.
ث ـ بیست درصد (۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور.
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از كل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حكومتی.
چ ـ جریمه های مبحث بند (پ) ماده (۴) و بند (ت) ماده (۵۷) قانون.
ح ـ كمك های اعطایی از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی.
خ ـ بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی.
تبصره۱ـ كلیه درآمدهای مبحث بندهای (ث) و (ج) این ماده به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری كل كشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره۲ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همینطور صندوق از پرداخت هزینه‏های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
ماده۲۰ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، مدیر صندوق موظف است میزان مبالغ پرداختی و خسارت وارده به صندوق را ارزیابی و جهت وصول به دادگاه گزارش نماید.
ماده۲۱ـ شركت های بیمه كه مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:
الف ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲۴) قانون، معادل هشت درصد (۸%) از حق بیمه الزامی را بر اساس نرخ نامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون حداكثر ظرف یك هفته بعد از آخر هر ماه به حساب صندوق واریز نمایند.
ب ـ مبالغ مبحث بند (ب) ماده (۲۴) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واریز نمایند.
تبصره ـ در صورتی كه هر یك از شركت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه مبحث بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) قانون اقدام ننمایند، بیمه مركزی مكلف است به درخواست مدیر صندوق، مبحث را بررسی و مطابق با آیین نامه مبحث ماده (۵۷) قانون اقدام نماید.
ماده۲۲ـ سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است:
الف ـ در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون، همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، معادل بیست درصد (۲۰%) از كل هزینه‏های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حكومتی را به منظور تأمین بخشی از منابع صندوق، پیش بینی و منظور نماید تا مطابق ماده (۲۴) قانون به صندوق پرداخت شود.
ب ـ نسبت به پیش بینی مبالغ مبحث بند (پ) ماده (۲۴) قانون در لوایح بودجه سنواتی، جهت اختصاص صددرصد این مبالغ به صندوق اقدام نماید.
پ ـ نسبت به پیش بینی جریمه های وصولی مبحث بند (ت) ماده (۵۷) قانون در لوایح بودجه سنواتی مطابق تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون اقدام نماید.
ت ـ در صورت كسری منابع مالی صندوق، با درخواست مدیر صندوق و تأیید و اعلام مجمع عمومی صندوق، كسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.
ماده۲۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف پانزده روز بعد از آخر هر ماه مبالغ مبحث بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۹) اساسنامه را به صندوق پرداخت نماید.
ماده۲۴ـ مازاد منابع بر مصارف در انتها سال مالی بعد از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سنواتی به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می گردد.
ماده۲۵ـ صندوق مكلف است جهت پیش بینی ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته های لازم را محاسبه و اعمال نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری1397/02/31
15:44:57
5.0 از 5 امتیاز
4533
تگهای خبر: بانك , تجارت , تولید , دولت
این مطلب ساسان گستر مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات